TeleDICOM - Telediagnostyka

Telediagnostyka jako prowadzenie procesu diagnostycznego na odległość zakłada zdalny dostęp do wyników badań i dokumentacji medycznej, jak również – w swojej najbardziej rozwiniętej postaci – możliwość przeprowadzenia wybranych elementów badania pacjenta znajdującego się w dowolnej odległości od konsultującego lekarza. Proces ten może być realizowany w wykorzystaniem różnorodnych technik komunikacji, w tym np. rozmów telefonicznych. Obecnie jednak wraz z postępem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych prowadzi się go z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.
Specjalnym rodzajem telediagnostyki są telekonsultacje obejmujące fazę konsultacji między lekarzem, którego wiedza nie pozwala na jednoznaczne postawienie diagnozy, a świadczącym je specjalistą. Istotą telekonsultacji będzie zatem dostarczenie środków komunikacji umożliwiających jak najpełniejszą wymianę informacji medycznej na odległość. Niewątpliwą zaletą takiego podejścia, w stosunku do konsultacji prowadzonych tradycyjnie, jest usprawnienie procesu oceny stanu zdrowia pacjenta m. in. poprzez eliminację jego obecności na niektórych etapach tej oceny, co pozwala skrócić czas i zmniejszyć koszty całego procesu.

Badania naukowe prowadzą do szybkiego zwiększania obszerności wiedzy medycznej. Objęcie jej w całości przez jednego lekarza stało się już dawno niemożliwe. Dochodzi zatem do nieuchronnej specjalizacji i tworzenia wielu wąskich dziedzin medycyny. Stąd też, w celu pełnego wykorzystania możliwości współczesnej medycyny, narastająca staje się konieczność konsultowania poszczególnych pacjentów przez wielu specjalistów, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Tendencją, którą powinno się obserwować w przeciągu następnych lat będzie zwiększanie dostępności sprzętu diagnostycznego nie tylko w szpitalach klinicznych i specjalistycznych, ale i w mniejszych placówkach medycznych np. przychodniach. Istotne jest jednak, że o ile proces akwizycji badań został w pewnym stopniu ustandaryzowany i zautomatyzowany, o tyle analiza i interpretacja wyników badań medycznych pozostała nadal sztuką wymagającą bardzo dużej wiedzy i doświadczenia. Co więcej, postęp w dziedzinie aparatury medycznej, która dostarcza coraz więcej i coraz bardziej szczegółowych informacji powoduje, że liczba specjalistów mogących w pełni wykorzystać możliwości sprzętu diagnostycznego może nie nadążać za wzrostem jego dostępności. Z tego powodu w przyszłości może dojść do znacznego zwiększenia zapotrzebowania na usługi telekonsultacyjne, których prowadzenie – oprócz odpowiedniej infrastruktury – będzie wymagać jedynie poprawnie przeprowadzonego procesu akwizycji danych. Narzędzia telekonsultacyjne powinny zatem wpłynąć na lepsze wykorzystanie wiedzy ekspertów nie wymagając od nich pełnienia dyżurów w wielu ośrodkach medycznych.

Obecnie prowadzenie konsultacji między lekarzami często wiąże się z koniecznością kierowania lub transportowania chorego do odległych specjalistycznych ośrodków klinicznych, co pociąga za sobą dodatkowe koszty i naraża pacjentów na utratę czasu i dodatkowy stres oraz powoduje znaczne spowolnienie procesu diagnostycznego. Telekonsultacje są w stanie wyeliminować te wady pod warunkiem zapewnienia zdalnego dostępu do wyników badań i dokumentacji medycznej.

alt

Projekt realizowany jest w ramach
prac własnych Katedry Informatyki